SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII • EVALUARI DE RISC • SITUAȚII DE URGENȚĂ

BENEFICIAȚI DE
EXPERIENȚA PERSONALULUI NOSTRU

Suntem o echipă care s-a născut în baza unor valori puternice

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII • EVALUARI DE RISC • SITUAȚII DE URGENȚĂ

LA NOI GASITI
TOT SUPORTUL NECESAR

Suntem la curent cu toate noutatile legislative din domeniul nostru de activitate

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII • EVALUARI DE RISC • SITUAȚII DE URGENȚĂ

SERVICII DE
CALITATE

Oferim o gama diversificata de servicii firmelor din Romania

PREV
NEXT

SERVICII DE CALITATE PENTRU SOCIETATILE COMERCIALE

Va invitam sa descoperiti gama diversificata de servicii pe care vi le ofera firma noastra!

SERVICII DE CALITATE

Serviciile oferite de SSM & SU CONSULTING RGI au la bază seriozitate, profesionalism și respect pentru valori morale și etice de afaceri ce mențin și asigură calitatea serviciilor, punându-vă la dispoziție personal calificat care vine în sprijinul dumneavoastră pentru a vă scuti de situațiile neplăcute pe linie de SSM & SU

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII (SSM)

Vă oferim în urma consultanței și a auditului toate informațiile de care aveți nevoie pentru a îndeplini și respecta prevederile legale în domeniul sănătății și securității muncii.

PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Oferim servicii pentru situații de urgență tuturor firmelor care au obligația să-și asigure activitatea și să elimine riscurile unor accidente.

EVALUARI DE RISC

Analizăm și pregătim documentația necesară evaluărilor de risc pentru orice tip de afacere în cadrul unui proces standardizat conform legislației. Aveți siguranța unei evaluări obiective.

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII (SSM)

Activitatile pe care le efectueaza SSM & SU CONSULTING RGI in domeniul securitati si sanatatii in munca conform abilitarii ITM Galati sunt urmatoarele:

 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncã/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai dupã ce au fost aprobate de cãtre angajator;
 • Verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã stabilite prin fişa postului;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire stabilirea, în scris, a periodicitãţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncã în instrucţiunile proprii, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
 • Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 • Alte activitãţi necesare/specifice asigurãrii securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã;
 • Monitorizarea funcţionãrii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncã;
 • Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrãtorii sã fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidenţa posturilor de lucru care necesitã examene medicale suplimentare;
 • Participare la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevãzute la art. 108-177;
 • Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevãzute la art. 108-177;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii;
 • Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzãtoare, asigurarea/urmãrirea ca verificãrile şi/sau încercãrile periodice ale echipamentelor de muncã sã fie efectuate la timp şi de cãtre persoane competente ori alte activitãţi necesare, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunãtãţirea securitãţii şi protecţia sãnãtãţii lucrãtorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
 • Verificarea stãrii de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţã, precum şi a sistemelor de siguranţã;
 • Urmãrirea întreţinerii manipulãrii şi depozitãrii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 • Colaborarea cu lucrãtorii şi/sau reprezentanţii lucrãtorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonãrii mãsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea, îndeplinirea şi monitorizarea, respectiv actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului de muncã, respectiv executant, sarcinã de muncã, mijloace de muncã/ echipamente de muncã şi mediul de muncã pe locuri de muncã/posturi de lucru;
 • Propunerea atribuţiilor şi rãspunderilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcţiilor exercitate, care se consemneazã în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • Colaborarea cu lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi loc de muncã;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevãzute la art. 101-107;
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de muncã, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra mãsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Evidenţa echipamentelor de muncã şi urmãrirea ca verificãrile periodice şi, dacã este cazul, încercãrile periodice ale echipamentelor de muncã sã fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotãrârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã;
 • Propunerea de clauze privind securitatea şi sãnãtatea în muncã la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strãini;
 • Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specificã, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrãtorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã;
 • Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevãzute de hotãrârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncã suferite de lucrãtorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 • Urmãrirea realizãrii mãsurilor dispuse de cãtre inspectorii de muncã, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
 • Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea acestor activitãţi;

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA

Va oferim suportul necesar pentru intocmirea documentatiei obligatorie conform art.17-18 din Ordinul 163/2007 in conformitate cu prevederile legale in vigoare, valabila pentru orice societate comerciala.

 • Dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • Dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • Dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract / conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
 • Dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor / amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
 • Planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic / institutiei;
 • Registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat / efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;
 • Programe /planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu;
 • Documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.
 • Lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere / conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
 • Fisa obiectivului;
 • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • Rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
 • Grafice de intretinere si verificare conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
 • Rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii;
 • Raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
 • Planurile de protectie impotriva incendiilor;
 • Actualizarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor daca s-au produs modificări ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora, s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii;
 • Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 • Dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
 • Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 • Conventii / contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
 • Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • Evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Fisele si tematicile de instruire, conform reglementarilor specifice;
 • Lista cu substantele periculoase clasificate potrivit legii;

EVALUARI DE RISC

Conform Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, angajatorii au obligatia de a realiza si a fi in posesia unor evaluari a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale identificate pentru fiecare loc de munca / meserie / activitate.

Acesta este punctul de plecare pentru activitatea de prevenire si protectie, prin evaluarea riscurilor se presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman si se stabilesc masuri de anihilare sau de mentinere sub control a acestora.

BENEFICIAȚI DE EXPERIENȚA PERSONALULUI NOSTRU

Solicitați o ofertă de evaluare a factorilor de risc personalizată necesitaților afacerii dumneavoastră!


REZULTATE IMEDIATE

Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcție de dimensiunea lor și alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.

ALEGEȚI EXPERIENȚA PERSONALULUI NOSTRU

Seriozitate – se reflectă din plin datorită activității pe care o desfășurăm;
Profesionalism – oferim servicii de calitate;
Respect – corectitudine necondiționată;
Unitate – credem în puterea lucrului în echipa, cooperăm cu orice ocazie.

Ne place sa fim la curent cu noutatile!

CINE

SUNTEM

Suntem o firmă de consultanță acreditata de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse care oferă servicii profesioniste în domeniul Securității și Sănătății în muncă și Situațiilor de Urgență în conformitate cu legislația în vigoare: Legea 319/2006 și Legea 307/2006.

Din dorinta de a sprijini societatile comerciale în domeniile securitatii si sanatatii în munca (S.S.M.), al situatiilor de urgenta (P.S.I.) si nu numai, va oferim certitudinea obtinerii celor mai bune metode de identificare si rezolvare a nevoilor reale din cadrul firmei

Pasiunea cu care oferim cunoștințele dobândite și experiența noastră în toate aspectele legate de protecția muncii (securitatea și sănătatea în muncă) și prevenirea și stingerea incendiilor (situații de urgență) este chiar etalonul la care ne raportăm.

De aceea, ne-am stabilit obiective cât mai înalte în a oferi partenerilor noștri servicii de consultanță, asistență tehnică de cea mai bună calitate, răspunsuri la toate întrebările partenerilor noștri de afaceri și soluții aplicabile în rezolvarea acestora.

SANATATEA SI
SECURITATEA MUNCII (SSM)

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA

EVALUARI DE
RISC

SSM & SU CONSULTING RGI

Strada Dr. Constantin Levaditi nr.8
Galati, Romania

Tel: +40 721 109 329
+40 729 910 066

Email: office@safety-consulting.ro
Web: www.safety-consulting.ro

Aveti intrebari? Suntem bucurosi sa va raspundem!

Asa cum orice afacere are unicitatea sa, la fel sunt si serviciile noastre.
Va oferim servicii de externalizare personalizate astfel incat sa beneficiati doar de ce aveti nevoie.

SOLICITATI O OFERTA GRATUITA

Va rugam sa completati campurile de mai jos

SUS